The-magic-power-of-emotional-appeal-

Review From User :

T HUYT CM XÚC

Nu bn mun bit ngi ang nói chuyn vi bn quan tâm n iu gì nht Tin bc, Tình yêu, Danh ting hay chính Bn Thân h Thì cun sách này chính là dành cho bn. Và quan trng hn, sau ó, bn s t nhn ra iu gì mà bn có th buông b c và iu gì bn tht s mun có c.

N TNG U TIÊN

Bìa sách màu en huyn bí vi hình nh ngi anh hùng Achilles trong thn thoi Hi Lp p ngay vào mt mình. À thì ra là "Gót chân Achilles" mình vn hay nghe ây mà. Bn thy có quen không Lu truyn rng, im yu duy nht ca Achiles là gót chân cha c nhúng nc thn. Ch vì nó mà Achilles ã mt mng.

Ti ây bn hình dung c câu chuyn ri ch Mình nhìn bìa và ngh rng, ít nht th mình có c sau cun sách này chính là hiu rõ #t_huyt_im_yu ca chính mình và ngi khác trong mi quan h vi mình. làm gì vy ta Không phi chc gho h mà là thâm nhp vào tâm hn h, trò chuyn ci m úng th h mun và to dng mi quan h tt p hn. Thêm bn bt thù mà. Qu là mt n ý thú v ó!

C DCH BI AI

Ch Phan Nguyn Khánh an là ngi dch cun sách này - hin ang là Giám c công ty phát hành sách Con ng tri thc. Ti sao mình cp thông tin này Trc ây mình thng b qua chi tit này và thm chí không quan tâm ai vit hay dch cun sách mình c. Th nhng mình phát hin ra rng, c tác gi ln ngi dch u rt quan trng, bit chút v h, h làm công vic gì, cuc i ca h th nào u nh hng n cách h vit và dch, có th ch ca cun sách ó nm trong chuyên môn ca h hoc không. Hn na, nm thông tin v tác gi hoc dch gi, nu nh bn thích phong cách hay ging vn ca h, ó s là mt gi ý d dàng tìm n nhng cun sách tip theo.

Roy Garn là tác gi và cun sách ra i sau hn MI BY NM nghiên cu ca ông v giao tip gia ngi vi ngi. Con s khng khip ha. Vy mi nói bao nhiêu tinh túy c úc kt qua tng ch trong sách.

SÁCH VIT V GÌ

Tt c chúng ta u là nhng con ngi luôn luôn bn rn. Không ch bn rn vi công vic mà lúc rnh không làm gì chúng ta cng bn. Ti sao li nh vy ó là bn rn trong chính tâm trí, ta suy ngh miên man v th chuyn trên i. Mình tha nhn iu này, vì có th bn c bài review sách này ca mình nhng mà bn ang bn ngh chuyn khác úng hông Ch lt lt c c vy thôi ch cha tht s chú ý.

"Luôn luôn có iu gì ó tung hoành trong u tt c chúng ta, tng giây tng phút mt". Vy nên mi có câu chuyn "tâm hn treo ngc cành cây" trong my lp hc, ngi thì vn ngi ó nhng có th tâm trí bn ã i n Châu Âu Châu M ri.

M u bng ý tng này thc s gây n tng vi mình, vì thy sao mà ging mình quá. Tác gi a ra hàng lot các ví d ci au bng v chuyn "bn rn trong tâm trí" ngay trong chng u tiên. Nghe cng thú v ha

Vn c t ra là gì ó là làm th nào khin cho ngi ó "lng nghe" bn úng ngha, trong khi h bn n mc mt vn nhìn, ti vn nghe nhng tâm trí h li ang rong chi. Bn s tìm thy câu tr li ngay cun sách này. áng c y ch!

"iu gì khin cho h mun lng nghe bn ó chính là nhng cm xúc "mang tính cá nhân" i vi nhng iu h mun nghe hoc nhng th h s phi nghe."

Và tác gi, vi vn sng và kinh nghim ca mình, ã tng hp nhng nhân t có yu t quyt nh, gi là T huyt cm xúc. Ch cn thâm nhp c vào mt trong nhng iu này thì nht nh bn s ly c s chú ý ca h. làm c vic này, bn cn a ra mt lí do ln bng vic xác nh úng t huyt ca h. T huyt ây là gì Nói nôm na là iu h ang quan tâm nht, s nht hoc hnh phúc nht, thuc:

- Bn thân
- Tin Bc
- Tình yêu
- Danh ting

Nhng chng tip theo i sâu vào chi tit cách hot ng ca 4 loi t huyt này. ó là phn áng c nht. Nhng câu chuyn a dng, phân tích sâu và a ra cách mà chúng ta có th tìm ra t huyt ca ngi khác thông qua tng câu nói, ngôn ng c th

AI NÊN C CUN NÀY

Câu tr li là tt c mi ngi. c bit là ai ó làm vic nhiu cùng li nói và con ch.

GIÁ TR THC T MÀ MÌNH NHN C

Mình quan nim rng, không quan trng bn c bao nhiêu sách, mà quan trng bn hc c gì dù ch c 1 cun sách. Mình ang c gng rèn thói quen c tng ch tng câu ch không phi là c nhanh cho xong ht ly s lng.

Vy T huyt cm xúc cho mình nhng gì Nó cho mình thy c sc mnh ca ngôn t (nói và vit) khng khip n mc nào. Cng cùng mt ý, nhng bn i cách nói thì kt qu có th thay i hoàn toàn, có th làm ngi khác hào hng hoc gây sát thng. Và ta có th t c iu mình mun hoc tht bi.

Hn na, mình nhn ra con ngi là sinh vt cha y cm xúc. Mi mi quan h u gn kt vi nhau bng cm xúc. Vì vy thu hiu ngi khác da trên chính cm xúc ca h s giúp chúng ta hnh phúc hn! Gia ình, bn bè, ng nghip mi th s nh nhàng hn!

Mình ã ng dng vào vic giúp em gái mình vit mt email "tâm tình" gi Sp. Và úng nh d oán, kt qu là em gái ã t c iu mình mun, em nói vi mình sau ó: "Gi em mi thy ngôn t quan trng c nào ó Hai" (y)

TRÍCH DN HAY

"M ca bé Sue 5 tui ang rt cáu. Chng là cô bé va nghch phá n ni làm v mt chic lo hoa màu xanh ngc t tin. "Con có bit là cái bình hoa ó bng my chc tháng tin lng ca ba m không" - bà m bt u ay nghin. "Không c li gn ó." - bà y chng tay lên hông. "Sue, i m ngn kéo ly cho m cái tht lng ca ba con. M phi ánh òn con thì con mi cha." - bà m quát mng. "M s làm cho mông con sng càng lâu càng tt, t rày v sau con phi luôn nh li m và không c làm v c trong nhà na. i mau. Ly cho m cái tht lng!"

Cô bé hong s chy i. Lát sau, Sue tr li vi mt cây búa. "M i" - cô bé khóc - "M có th ánh con vi cái này c không"

Bà m nhìn cây búa, và nhìn vào ôi mt ca a con gái bé bng, ri ngonh mt i. Ngi ph n y nghn ging nói: "Sue, v phòng i con, và nh ng làm v c na nhé!"

Có th là dù vô tình hay hu ý, em bé ã khi dy c cm xúc ni ngi m, khin bà cm thy có li và t b ý nh ánh con. Mt chi tit rt rt nh nhng thay i cm xúc ca m trong phút chc. Rt áng hc hi úng không nào!

"Mi ngi trong chúng ta u có mt im yu cht ngi, mt T huyt cm xúc mt trong mt ch bt k. Có nhng khao khát, thái , c mun hoc ni s có th khin chúng ta d s sy và tn thng hn bao gi ht"

"Ngi nào có kh nng t mình trong hoàn cnh ca ngi khác, thu hiu c nhng suy ngh tâm t ca h thì không cn phi lo lng v bt kì iu gì ca tng lai; vì ngi ó chc chn s thành công"

NHNG CUN SÁCH TNG T

Mình ang tìm c Thôi miên bng ngôn t ca cùng tác gi.

Vy là ht ri. T Huyt Cm xúc không phi là mt cun sách c mt ln, tùy vào tri nghim thì s có nhng cm nhn rt khác nhau. Mình c ti thi im này nên ây là nhng gì mình nhn c, vài nm na có th s khác, và chc chn s còn c li.

Cm n bn ã c nha. Mình mong nhn c bài review ca bn có th tìm thy cun sách tip theo mình nên c <3


Media Size : 16 MB

DOWNLOAD PDF

Leave a Comment